Plan savjetovanja sa javnošću

Na temelju članka 11. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 85/15), i članka 43. Statuta Općine Popovac („Službeni glasnik Općine Popovac“ broj 1/09.i 2/13.), Općinski načelnik Općine Popovac dana donio je

 

P L A N

savjetovanja s javnošću za 2018.

 

Članak 1.

Utvrđuje se  Plan savjetovanja sa javnošću za kalendarsku godinu 2018. (u daljnjem tekstu Plan).

 

Članak 2.

Naziv akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegovog donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te način provedbe savjetovanja, iskazani su u tablici koja je sastavni dio ovog Plana.

 

Članak 3.

Zadužuje se Koordinator za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u Općini Popovac za provođenje savjetovanja s javnošću sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13. i 85/15.), a na temelju ovog Plana.

 

Članak 4.

Ovaj Plan i tablica iz članak 2. ovo Plana stupaju na snagu 01. siječnja 2018. godine, a objavit će se na internetskoj stranici Općine Popovac www.opcina-popovac.hr.

 

 

                                                                                                          Općinski načelnik:

                                                                                                                 Zoran Kontak, dipl.oec.

Original objavu pronađite ovdje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica:

 

Red.

broj

Naziv akta Očekivano vrijeme

donošenja

Okvirno vrijeme provedbe savjetovanja Način provedbe
1. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom I. tromjesečje 30 dana Internetsko savjetovanje
2. Statut Općine Popovac I. tromjesečje 10 dana Internetsko savjetovanje
3. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenje Općine Popovac I. tromjesečje U skladu sa čl. 94. st. 2. Zakona o prostornom uređenju Internetsko savjetovanje i

Javna rasprava

4. Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama I. tromjesečje 30 dana Internetsko savjetovanje
4. Odluka o procjeni rizika od velikih nesreća I.tromjesečje 15 dana Internetsko savjetovanje
5. Program javnih potreba u kulturi za 2019. godinu IV. tromjesečje 30 dana Internetsko savjetovanje
6. Program javnih potreba u sportu za 2019.godinu IV. tromjesečje 30 dana Internetsko savjetovanje

 

7. Program izgradnje komunalne infrastrukture za 2019. godinu IV. tromjesečje 30 dana Interesno savjetovanje
9. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu IV. tromjesečje 30 dana Internetsko savjetovanje

 

10. Program socijalne skrbi za 2019. godinu IV. tromjesečje 30 dana Internetsko savjetovanje
11. Proračun Općine Popovac za 2019. IV. tromjesečje 30. dana Internetsko savjetovanje

 

Odluka o imenovanju koordinatora za savjetovanje sa javnošću

Na temelju članka članka 43. Statuta Općine Popovac („Službeni glasnik Općine Popovac“ broj 1/09.i 2/13.), a u svezi  s točkom V. podtočkom 5. i točkom IX. Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“, broj 140/09),11. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 85/15), Općinski načelnik Općine Popovac donio je Odluku o imenovanju koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Općine Popovac

 

Članak 1.

Imenuje se Dorotea Deanović, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Popovac, koordinatoricom za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Općine Popovac.

 

Članak 2.

Imenovana osoba iz članka 1. ove Odluke osigurava provedbu postupka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, sukladno Kodeksu savjetovanja sa  zainteresiranom javnošću i to:

– obavlja poslove kontakt-osobe za provedbu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja akata predstavničkog tijela Općine Popovac za koje se provode savjetovanja,

– surađuje s  službenicima Jedinstvenog upravnog odjela Općine Popovac koji rade na sadržaju akta predstavničkog tijela,

– odgovara na upite vezane uz provedbu postupka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću,

– vodi računa o ažuriranju dijela internetske stranice Općine Popovac vezanog uz savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

 

Članak 3.

Službeni kontakt podaci koordinatorice za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću je e-mail: procelnik@popovac.hr, tel: 031/728-126, a ima se objavit će se na web straniciOpćine Popovac.

 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Popovac“.

Načelnik Općine Popovac

Zoran Kontak,dipl.oec

Original odluku pronađite ovdje.

Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava programima-projektima udruga u području obrazovanja, kulture, sporta i rekreacije, socijalne skrbi i ostalih društvenih potreba za 2018. godinu

Javni Natječaj objavljuje se u svrhu dodjele financijskih sredstava za udruge koje
su programski usmjerene na rad u području obrazovanja, kulture, sporta i rekreacije,
socijalne skrbi i ostalih društvenih potreba od interesa za Općinu Popovac.

Općina Popovac na temelju ovog Natječaja udrugama u području obrazovanja, kulture,
sporta i rekreacije, socijalne skrbi i ostalih društvenih potreba koje ce zadovoljiti
tražene kriterije, dodijelit će financijsku potporu sukladno osiguranim sredstvima
u Proračunu Općine Popovac za 2018. godinu.

Opširnije

Obavijest o objavi javne rasprave o prijedlogu 2. izmjena i dopuna PPUO Popovac

Sukladno zakonskim propisima načelnik Općine Popovac objavljuje javnu raspravu o prijedlogu 2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Popovac.

Javna rasprava s javnim uvidom trajat će osam (8) dana u vremenu od 26.01.2018. do 02.02.2018. godine.

Prijedlog plana (tekstualni i grafički dio) bit će izložen u prostorijama Općine Popovac, V. Nazora 32, Popovac, svakim danom od 10,00 do 14,00 sati.

Tijekom trajanja javne rasprave bit će organizirano javno izlaganje Prijedloga plana u Općini Popovac, V. Nazora 32, Popovac, dana 26.01.2018. god., u 11.00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Popovac.

Original Original objavu, prijedlog izmjena i zaključak pronađite ovdje.

Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do 29. siječnja 2018. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom s obrazloženjem, putem pošte ili osobno na adresu Jedinstveni upravni odjel Općine Popovac, Vladimira Nazora 32, 31303 Popovac ili slanjem emaila na adresu procelnik@popovac.hr.

Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt dostavljaju se isključivo na obrascu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na internet stranicama Općine Popovac.  Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga akta/dokumenta na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će javno dostupni na internetskoj stranici Općine Popovac. Ukoliko ne želite da Vaš prijedlog bude javno objavljen, molimo da to jasno istaknete pri slanju prijedloga.

Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom s obrazloženjem objavljen je u elektronskom obliku na internet stranici Općine Popovac  www.popovac.hr. Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom koji je objavljen na internet stranici Općine Popovac predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.

Tekst ove objave objavit će se na web stranici Općine Popovac – www.popovac.hr u rubrici „Savjetovanje sa javnošću“ i na Oglasnoj ploči Općine.

Po provedenom savjetovanju izradit će se izvješće o provedenom savjetovanju.

 

 OPĆINA POPOVAC

 

Obavijest o nacrtu prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom

Odluka o nacinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog kom otpada

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Obrazloženje prijedloga Odluke

Izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću