Odluka o imenovanju koordinatora za savjetovanje sa javnošću

Na temelju članka članka 43. Statuta Općine Popovac („Službeni glasnik Općine Popovac“ broj 1/09.i 2/13.), a u svezi  s točkom V. podtočkom 5. i točkom IX. Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“, broj 140/09),11. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 85/15), Općinski načelnik Općine Popovac donio je Odluku o imenovanju koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Općine Popovac

 

Članak 1.

Imenuje se Dorotea Deanović, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Popovac, koordinatoricom za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Općine Popovac.

 

Članak 2.

Imenovana osoba iz članka 1. ove Odluke osigurava provedbu postupka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, sukladno Kodeksu savjetovanja sa  zainteresiranom javnošću i to:

– obavlja poslove kontakt-osobe za provedbu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja akata predstavničkog tijela Općine Popovac za koje se provode savjetovanja,

– surađuje s  službenicima Jedinstvenog upravnog odjela Općine Popovac koji rade na sadržaju akta predstavničkog tijela,

– odgovara na upite vezane uz provedbu postupka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću,

– vodi računa o ažuriranju dijela internetske stranice Općine Popovac vezanog uz savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

 

Članak 3.

Službeni kontakt podaci koordinatorice za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću je e-mail: procelnik@popovac.hr, tel: 031/728-126, a ima se objavit će se na web straniciOpćine Popovac.

 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Popovac“.

Načelnik Općine Popovac

Zoran Kontak,dipl.oec

Original odluku pronađite ovdje.

Print Friendly, PDF & Email