Plan savjetovanja sa javnošću

Na temelju članka 11. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 85/15), i članka 43. Statuta Općine Popovac („Službeni glasnik Općine Popovac“ broj 1/09.i 2/13.), Općinski načelnik Općine Popovac dana donio je

 

P L A N

savjetovanja s javnošću za 2018.

 

Članak 1.

Utvrđuje se  Plan savjetovanja sa javnošću za kalendarsku godinu 2018. (u daljnjem tekstu Plan).

 

Članak 2.

Naziv akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegovog donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te način provedbe savjetovanja, iskazani su u tablici koja je sastavni dio ovog Plana.

 

Članak 3.

Zadužuje se Koordinator za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u Općini Popovac za provođenje savjetovanja s javnošću sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13. i 85/15.), a na temelju ovog Plana.

 

Članak 4.

Ovaj Plan i tablica iz članak 2. ovo Plana stupaju na snagu 01. siječnja 2018. godine, a objavit će se na internetskoj stranici Općine Popovac www.opcina-popovac.hr.

 

 

                                                                                                          Općinski načelnik:

                                                                                                                 Zoran Kontak, dipl.oec.

Original objavu pronađite ovdje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica:

 

Red.

broj

Naziv akta Očekivano vrijeme

donošenja

Okvirno vrijeme provedbe savjetovanja Način provedbe
1. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom I. tromjesečje 30 dana Internetsko savjetovanje
2. Statut Općine Popovac I. tromjesečje 10 dana Internetsko savjetovanje
3. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenje Općine Popovac I. tromjesečje U skladu sa čl. 94. st. 2. Zakona o prostornom uređenju Internetsko savjetovanje i

Javna rasprava

4. Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama I. tromjesečje 30 dana Internetsko savjetovanje
4. Odluka o procjeni rizika od velikih nesreća I.tromjesečje 15 dana Internetsko savjetovanje
5. Program javnih potreba u kulturi za 2019. godinu IV. tromjesečje 30 dana Internetsko savjetovanje
6. Program javnih potreba u sportu za 2019.godinu IV. tromjesečje 30 dana Internetsko savjetovanje

 

7. Program izgradnje komunalne infrastrukture za 2019. godinu IV. tromjesečje 30 dana Interesno savjetovanje
9. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu IV. tromjesečje 30 dana Internetsko savjetovanje

 

10. Program socijalne skrbi za 2019. godinu IV. tromjesečje 30 dana Internetsko savjetovanje
11. Proračun Općine Popovac za 2019. IV. tromjesečje 30. dana Internetsko savjetovanje

 

Print Friendly, PDF & Email