Obavijest o dodjeli financijskih sredstava udrugama koje provode javne potrebe na području Općine Popovac

Nakon provedenog Javnog natječaja za dodjelu financijskih sredstava programima projektima udruga u području obrazovanja kulture sporta i rekreacije, socijalne skrbi i ostalih društvenih potreba za 2021. godinu Općina Popovac objavljuje Odluku o dodjeli financijskih sredstava udrugama koje provode javne potrebe na području Općine Popovac za 2021. godinu.

Više informacija ovdje.

Javni natječaj za zakup ribnjaka na području općine Popovac

Na temelju članka 52. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/2018, 115/2018 i 98/2019) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup ribnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Popovac, KLASA:, 320-02/19-02/291, URBROJ: 525-07/0174-20-15 od 08. prosinca 2020. godine, Ministarstvo poljoprivrede objavljuje

 

J A V N I  N A T J E Č A J

za zakup ribnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Popovac

Predmet javnog natječaja je zakup ribnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Javni natječaj) u Osječko-baranjskoj županiji na području općine Popovac, na području katastarske općine Popovac.

Površine poljoprivrednog zemljišta koje su Programom raspolaganja predviđene za zakup ribnjaka, daju se u zakup na rok od dvadeset i pet (25) godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje.

Poljoprivredno zemljište koje je predmet ovog Javnog natječaja s popisom katastarskih čestica koje čine proizvodno-tehnološku cjelinu (PTC), načinom uporabe/katastarskim kulturama, površinama i početnim zakupninama nalaze se u Prilogu 1. ovog Javnog natječaja.

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „NE OTVARAJ – Ponuda za zakup ribnjaka u vlasništvu države,” na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78., 10000 Zagreb u roku od 30 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici općine Popovac i mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede.

Povjerenstva za zakup ribnjaka (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) izvršiti će analizu ponuda dostavljenih na javnom natječaju za zakup u roku do 60 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Javno otvaranje ponuda održat će se najranije deseti dan od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Natječajna dokumentacija:

1. Tekst javnog natječaja

2. Vodopravni uvjeti

3. Gospodarski program

4. Ekološka mreža Popovac

5. Obrazac 1

6. Obrazac 2

7. TABLICA 1

 

RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI

Radno mjesto

Mjesto rada: naselja Općine Popovac, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 11
Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: ne
Natječaj vrijedi od: 12.02.2021.
Natječaj vrijedi do: 25.02.2021.

Opširnije

Javni poziv za za dodjelu potpora iz Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove na području Općine Popovac za razdoblje od 2019. do 2021. godine, za proračunsku 2021. godinu

Općinski načelnik dana 25. siječnja 2021. godine raspisuje javni poziv za dodjelu potpora iz Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove na području Općine Popovac za razdoblje od 2019. do 2021. godine, za provedbu slijedećih mjera u proračunskoj 2021. godini:

  • mjera 1. izgradnja novih stambenih objekata i kupovina stambenih objekata na području Općine Popovac.

Prihvatljivi korisnici mjera iz točke I. javnog poziva su fizičke osobe – državljani Republike Hrvatske, s prebivalištem i boravištem na području Općine Popovac, kao i strani državljani i osobe bez državljanstva koje su stalno nastanjene na području Popovac, te fizičke osobe koje imaju namjeru stalnog nastanjenja na području Općine Popovac.

Prihvatljivi troškovi koji se sufinanciraju u Mjeri 1. izgradnja novih stambenih objekata i kupovina stambenih objekata na području Općine Popovac su:

  • trošak izgradnje objekta
  • geodetski troškovi
  • troškovi projektiranja
  • troškovi uporabne dozvole
  • trošak kupnje objekta.

Općina će sufinancirati izgradnju novih stambenih objekata i kupnju stambenih objekata, u iznosu od 25.000,00 kuna po objektu pod uvjetom da vlasnik objekta nakon šest mjeseci počne stanovati u uređenom objektu, da objekt ne proda najmanje 10 godina računajući od godine u kojoj je ostvario potporu.

Opširnije informacije možete dobiti u nastavku:
Pravilnik o kriterijima nacinu i postupku poticanja uredenja naselja i demografske obnove OpcinaPopovac
OB 1 obrazac zahtjeva mjera 1 izgradnja novi stambenih objekata i kupovina stambenih objekata na podrucju Opcine Popovac
Javni poziv za dodjelu potpora iz Programa poticanja uredenja naselja i demografske obnove Opcina Popovac – 2021

Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava programima-projektima udruga u području obrazovanja, kulture, sporta i rekreacije, socijalne skrbi i ostalih društvenih potreba za 2021. godinu

Javni Natječaj objavljuje se u svrhu dodjele financijskih sredstava za udruge koje su programski usmjerene na rad u području obrazovanja, kulture, sporta i rekreacije, socijalne skrbi i ostalih društvenih potreba od interesa za Općinu Popovac.

Općina Popovac na temelju ovog Natječaja udrugama u području obrazovanja, kulture, sporta i rekreacije, socijalne skrbi i ostalih društvenih potreba koje će zadovoljiti tražene kriterije, dodijelit će financijsku potporu sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu Općine Popovac za 2021. godinu.

Natječajna dokumetacija:

I. JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata koje provode udruge

II. Upute za prijavitelje

III. Popis priloga koji se prilažu prijavi

Obrazac 1 – OPIS PROGRAMA ILI PROJEKTA

Obrazac 2 – OBRAZAC PRORAČUNA

Obrazac 3 – OBRAZAC ZA OCJENU KVALITETE

Obrazac 4 – IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA

Obrazac 5 – OPISNI IZVJEŠTAJ

Obrazac 6 – FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

Obrazac 7 – IZJAVA O PARTNERSTVU