Poziv za troškove ogrjeva

Korisnicima zajamčene minimalne naknade sa prebivalištem na području Općine Popovac da zahtjeve za podmirenje troškova ogrjeva u iznosu od 950,00 kn mogu podnositi utorkom i četvrtkom u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

Sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu, OIB, presliku rješenja centra za socijalnu skrb i odrezak zadnje isplate naknade.

U Popovcu, 25. 07. 2016.

Jedinstveni upravni odjel