Sukladno odredbi čl. 36. st. 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, obveza Općine Popovac je uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu, te uspostava sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada. Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad potrebno je popuniti priloženi obrazac i isti dostaviti na adresu. Općina Popovac, ili dojaviti na telefon: 031/728-059 ili na email adresu racunovodstvo@popovac.hr kontakt osoba: Ban Eva.

Obrazac za prijavu nepropisnog odbačenog otpada! Putem zaprimljenih prijava i već evidentiranih lokacija Općina Popovac će uspostaviti sustav evidentiranja lokacija odbačenog otpada.

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada

Popis zelenih otoka na području Općine Popovac

Sukladno sklopljenom Ugovoru Općine Popovac s Gradom Belim Manastirom mještani do izgradnje reciklažnog dvorišta i njegovo stavljanje u funkciju mogu koristiti reciklažno dvorište na adresi Beli Manastir, Bele Bartoka 24a.

 

Print Friendly, PDF & Email