Javni natječaj

Na temelju članka 28., 29. i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08., 61/11., 04/18. i 112/19.), v.d. pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Popovac raspisuje

OGLAS

za prijam u službu namještenika
u Jedinstveni upravni odjel Općine Popovac na određeno vrijeme
– Komunalni radnik – 3 izvršitelja/izvršiteljice na određeno vrijeme od šest mjeseci, uz obvezni probni rad u trajanju 2 (dva) mjeseca

Prijave na Oglas s prilozima se podnose u roku od 8 dana od dana objave Oglasa na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, s obveznom naznakom: „ Za Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Popovac – ne otvaraj“ preporučeno poštom na adresu: Općina Popovac, Vladimira Nazora 32., 31 303 Popovac. Prijave se mogu dostaviti i neposredno u službene prostorije Općine Popovac u Popovcu, Vladimira Nazora 32.

Kandidati će o rezultatima Oglasa biti obaviješteni u zakonskom roku.

Zadržava se pravo poništenja Oglasa, u cijelosti ili djelomično.

Tekst natječaja u cijelosti: https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=133324757

Upute i obavijest kandidatima

Javni natječaj

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08., 61/11. i 04/18. i 112/19.), pročelnik Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Popovac raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u Jedinstveni upravni odjel Općine Popovac na određeno vrijeme

– komunalni radnik – 2 izvršitelja/izvršiteljice na vrijeme od šest mjeseci.

 

Prijave na natječaj s prilozima podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, a sukladno čl. 19. st. 11. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08., 61/11., 04/18. i 112/19.), s obveznom naznakom: »Za natječaj za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Popovac – ne otvaraj«, preporučeno poštom na adresu: Općina Popovac, V. Nazora 32, 31303 Popovac. Prijave se mogu dostaviti i neposredno u službene prostorije Općine Popovac.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Tekst natječaja u cijelosti: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8313188.html

Upute i obavijest kandidatima

Javni natječaj za zakup ribnjaka na području općine Popovac

Na temelju članka 52. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/2018, 115/2018 i 98/2019) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup ribnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Popovac, KLASA:, 320-02/19-02/291, URBROJ: 525-07/0174-20-15 od 08. prosinca 2020. godine, Ministarstvo poljoprivrede objavljuje

 

J A V N I  N A T J E Č A J

za zakup ribnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Popovac

Predmet javnog natječaja je zakup ribnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Javni natječaj) u Osječko-baranjskoj županiji na području općine Popovac, na području katastarske općine Popovac.

Površine poljoprivrednog zemljišta koje su Programom raspolaganja predviđene za zakup ribnjaka, daju se u zakup na rok od dvadeset i pet (25) godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje.

Poljoprivredno zemljište koje je predmet ovog Javnog natječaja s popisom katastarskih čestica koje čine proizvodno-tehnološku cjelinu (PTC), načinom uporabe/katastarskim kulturama, površinama i početnim zakupninama nalaze se u Prilogu 1. ovog Javnog natječaja.

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „NE OTVARAJ – Ponuda za zakup ribnjaka u vlasništvu države,” na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78., 10000 Zagreb u roku od 30 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici općine Popovac i mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede.

Povjerenstva za zakup ribnjaka (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) izvršiti će analizu ponuda dostavljenih na javnom natječaju za zakup u roku do 60 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Javno otvaranje ponuda održat će se najranije deseti dan od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Natječajna dokumentacija:

1. Tekst javnog natječaja

2. Vodopravni uvjeti

3. Gospodarski program

4. Ekološka mreža Popovac

5. Obrazac 1

6. Obrazac 2

7. TABLICA 1

 

Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava programima-projektima udruga u području obrazovanja, kulture, sporta i rekreacije, socijalne skrbi i ostalih društvenih potreba za 2020. godinu

Javni Natječaj objavljuje se u svrhu dodjele financijskih sredstava za udruge koje su programski usmjerene na rad u području obrazovanja, kulture, sporta i rekreacije, socijalne skrbi i ostalih društvenih potreba od interesa za Općinu Popovac.

Općina Popovac na temelju ovog Natječaja udrugama u području obrazovanja, kulture, sporta i rekreacije, socijalne skrbi i ostalih društvenih potreba koje će zadovoljiti tražene kriterije, dodijelit će financijsku potporu sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu Općine Popovac za 2020. godinu.

Natječajna dokumetacija:

I. JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata koje provode udruge

II. Upute za prijavitelje

III. Popis priloga koji se prilažu prijavi

Obrazac 1- OPIS PROGRAMA ILI PROJEKTA

Obrazac 2 – OBRAZAC PRORAČUNA

Obrazac 3 – OBRAZAC ZA OCJENU KVALITETE

Obrazac 4 – IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA

Obrazac 5 – OPISNI IZVJEŠTAJ

Obrazac 6 – FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

Obrazac 7 – IZJAVA O PARTNERSTVU

Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava programima-projektima udruga u području obrazovanja, kulture, sporta i rekreacije, socijalne skrbi i ostalih društvenih potreba za 2019. godinu

Javni Natječaj objavljuje se u svrhu dodjele financijskih sredstava za udruge koje
su programski usmjerene na rad u području obrazovanja, kulture, sporta i rekreacije,
socijalne skrbi i ostalih društvenih potreba od interesa za Općinu Popovac.

Općina Popovac na temelju ovog Natječaja udrugama u području obrazovanja, kulture,
sporta i rekreacije, socijalne skrbi i ostalih društvenih potreba koje će zadovoljiti
tražene kriterije, dodijelit će financijsku potporu sukladno osiguranim sredstvima
u Proračunu Općine Popovac za 2019. godinu.

Opširnije