Natječaj za radno mjesto – komunalni radnik

NATJEČAJ za prijam u Jedinstveni upravni odjel Općine Popovac na radno mjesto — komunalni radnik

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08., 61/11. i 04/18. i 112/19.), pročelnik Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Popovac raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u Jedinstveni upravni odjel Općine Popovac na radno mjesto

 • komunalni radnik — 1 izvršitelj/izvršiteljica

Služba se zasniva na neodredeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.

Stručni uvjeti za navedeno radno mjesto:

  1. srednja stručna sprema,
  2. najmanje šest mjeseci radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
  3. vozačka dozvala B, F i G kategorije.

Izrazi koji se koriste u tekstu natječaja, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod. Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. U službu ne može biti primljena osoba za koju postoje zapreke iz članaka 15. i 16. spomenutog zakona.

Uz prijavu kandidati su dužni (u izvorniku ili neovjerenom presliku) priložiti:

 • životopis,

 • dokaz o državljanstvu

 • dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe, uvjerenja ili drugog odgovarajućeg dokumenta o stečenoj

srednjoj stručnoj spremi),

 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim matičnoj evidenciji HZMO),

 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima od najmanje šest mjeseci (ugovor o radu, rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca) koji mora sadržavati vrstu poslova koju je kandidat obavljao i razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove, a koje je radno iskustvo evidentirano u elektroničkom zapisu/potvrdi HZMO, traženo u prethodnoj alineji,

 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca),

 • vlastoručno potpisanu pisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,

– uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (izabrani kandidat dostavlja prije donošenja rješenja o prijemu u službu),

 • preslika važeće vozacke dozvole.

 

Više informacija:

Natječaj za prijam – komunalni radnik

Pravni izvori (kom.djel.) 2020

Print Friendly, PDF & Email