Javni poziv za sufinanciranje troškova priključenja na plinsku mrežu

JAVNI POZIV za dodjelu potpora iz Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove na području Općine Popovac za razdoblje od 2021. do 2024. godine, za proračunsku 2024. godinu

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Raspisuje se javni poziv za dodjelu potpora iz Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove na području Općine Popovac za razdoblje od 2023. do 2026. godine, za provedbu slijedećih mjera u proračunskoj 2024. godini:

 • mjera 3. SUFINANCIRANJE PRIKLJUČENJA NA PLINSKU MREŽU 
 1. PRIHVATLJIVI KORISNICI

Prihvatljivi korisnici mjera iz točke I. javnog poziva su fizičke osobe – državljani Republike Hrvatske, s prebivalištem na području Općine Popovac.

 1. MJERE OBUHVAĆE OVIM JAVNIM POZIVOM

MJERA 3 – SUFINANCIRANJE PRIKLJUČENJA NA PLINSKU MREŽU

Prihvatljivi korisnici:

Osobe – vlasnici stambenog objekta u kojem prebivaju i borave, a koji priključuju na plinsku mrežu.

Prihvatljivi troškovi:

 • Naknada za priključenje na plinsku mrežu, naknade dimnjačaru i sl.
 • Izvođenje plinskog priključka – od ulične plinske mreže do objekta zaključno sa plinskim ventilom na objektu
 • Mjerno-regulacijski set – plinski ormarić sa regulatorom tlaka i pripadajućom opremom

Ne prihvatljivi troškovi:

 • Izvođenje unutarnje plinske instalacije – plinska instalacija od plinomjera do potrošača

Iznos potpore:

Sufinanciranje priključenja na plinsku mrežu iznosi 50 % prihvatljivih troškova, a maksimalno u iznosu 331,81 eura.

Način provedbe:
Podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev za dodjelom potpore, kojim se definira trošak.

    IV. OBVEZNA DOKUMENTACIJA:

Potpuno i čitko popunjen obrazac UN -3, s općim podacima i podacima za Mjeru za koju se traži potpora;
– Preslika osobne iskaznice za podnositelja;
– Vlasnički list (moguće i isprintani s web stanice);
– Preslika IBAN-a podnositelja zahtjeva.

 1. ZAJEDNIČKE ODREDBE

  1. Javni poziv otvoren je od dana raspisivanja javnog poziva do 31. prosinca 2024. godine, odnosno do utroška sredstava predviđenih za svaku pojedinu mjeru.

  2. Proračunom Općine Popovac za 2024. godinu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 3.318,07 eura.

  3. Prijave se rješavaju prema redoslijedu zaprimanja, odnosno do utroška planiranih sredstava za proračunsku godinu.

  4. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, o čemu će se podnositelju zahtjeva uputiti obavijest.
  1. Odluku o dodjeli donosi Općinski načelnik.
  1. Pravo na potporu ne može ostvariti fizička osoba za koju Jedinstveni upravni odjel Općine Popovac u postupku obrade podnesenog zahtjeva utvrdi da Općini Popovac duguje dospjelu obvezu na ime javnih i/ili nejavnih davanja.

  2. Podnositelj zahtjeva nema pravo na potporu ukoliko je za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora.

  3. Korisnik potpore dužan je omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene potpore.

  4. Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13. i 85/15.), Općina Popovac kao tijelo javne vlasti obvezno je radi upoznavanja javnosti omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim stranicama ili u javnom glasilu. Slijedom navedenog, smatrati će se da je osoba podnošenjem Zahtjeva za potporu koji sadrži njegove osobne podatke dala privolu za njihovu obradu i korištenje za javnu objavu, a u svrhu zbog koje su zatraženi.

 1. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

  1. Podnositelji svoje zahtjev (na propisanom obrascu) uz prilaganje obvezne dokumentacije podnose poštom ili osobno svakim radnim danom JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU, OPĆINE POPOVAC, Vladimira Nazora 32, 31303 Popovac.

  2. Natječaj je otvoren do 31. prosinca 2024. godine odnosno do iskorištenja sredstava predviđenih Proračunom Općine Popovac za 2024. godinu.

 1. ISPLATA SREDSTAVA I KONTROLA

  1. Na temelju uredne i potpune prijave Općinski načelnik donosi Odluku o isplati potpore u roku 15 dana.

  2. Ukoliko se utvrdi da je podnositelj ostvario potporu na temelju dostavljene neistinite dokumentacije, ili se utvrdi da je za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora, dobivena sredstva mora vratiti u Proračun Općine Popovac.

  3. Sve što nije navedeno u tekstu ovog Javnog poziva, primjenjivat će se odredbe Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove na području Općine Popovac za razdoblje od 2023. do 2026. godine. („Službeni glasnik Općine Popovac“ 3/23) .

KLASA: 402-02/24-01/2

URBROJ: 2158-32-02-24-02

Popovac, 01. veljače 2024.

 

Javni poziv

UN-3

Općinski načelnik

Zoran Kontak, dipl.oec.

Print Friendly, PDF & Email