Javni natječaj za zakup ribnjaka na području općine Popovac

Na temelju članka 52. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/2018, 115/2018 i 98/2019) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup ribnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Popovac, KLASA:, 320-02/19-02/291, URBROJ: 525-07/0174-20-15 od 08. prosinca 2020. godine, Ministarstvo poljoprivrede objavljuje

 

J A V N I  N A T J E Č A J

za zakup ribnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Popovac

Predmet javnog natječaja je zakup ribnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Javni natječaj) u Osječko-baranjskoj županiji na području općine Popovac, na području katastarske općine Popovac.

Površine poljoprivrednog zemljišta koje su Programom raspolaganja predviđene za zakup ribnjaka, daju se u zakup na rok od dvadeset i pet (25) godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje.

Poljoprivredno zemljište koje je predmet ovog Javnog natječaja s popisom katastarskih čestica koje čine proizvodno-tehnološku cjelinu (PTC), načinom uporabe/katastarskim kulturama, površinama i početnim zakupninama nalaze se u Prilogu 1. ovog Javnog natječaja.

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „NE OTVARAJ – Ponuda za zakup ribnjaka u vlasništvu države,” na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78., 10000 Zagreb u roku od 30 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici općine Popovac i mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede.

Povjerenstva za zakup ribnjaka (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) izvršiti će analizu ponuda dostavljenih na javnom natječaju za zakup u roku do 60 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Javno otvaranje ponuda održat će se najranije deseti dan od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Natječajna dokumentacija:

1. Tekst javnog natječaja

2. Vodopravni uvjeti

3. Gospodarski program

4. Ekološka mreža Popovac

5. Obrazac 1

6. Obrazac 2

7. TABLICA 1

 

Print Friendly, PDF & Email