RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI

Radno mjesto

Mjesto rada: naselja Općine Popovac, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 11
Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: ne
Natječaj vrijedi od: 12.02.2021.
Natječaj vrijedi do: 25.02.2021.

Posloprimac

Razina obrazovanja:

  • Osnovna škola niži razredi
  • Završena osnovna škola
  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

Radno iskustvo: Nije važno

Ostale informacije:

J A V N I  O G L A S
za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u projektu „Susjedska pomoć u Baranji“ – radnica za pomoć u kući

Javni oglas za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na projektu „Susjedska pomoć u Baranji„ iz programa “Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II” za radno mjesto – radnica za pomoć u kući.

Program “Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ sukladan je s europskim i nacionalnim preporukama o unapređenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU. Naglasak je na promicanju socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, uključivanjem kao sudionica nezaposlene žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Razina obrazovanja:
– nezavršena osnovna škola
– završena osnovna škola
– završena srednja škola 3 godine
– najviše završena srednja škola 4 godine

Ciljane skupine: nezaposlene punoljetne žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.,
liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

Predviđeno trajanje zaposlenja: do 12 mjeseci uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

Opis poslova:
– obavljanje kućanskih poslova (pospremanje i čišćenje kuće, donošenje ogrjeva, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, organiziranje pranja i glačanja rublja i drugi kućanski poslovi), briga o higijeni i osobnom izgledu, usluga plaćanja računa i nabave namirnica, lijekova i drugih potrepština, pomoć pri odlasku u šetnju, pomoć u socijalnoj integraciji i obavljanje drugih svakodnevnih poslova.
Svaka žena će pružati potporu i podršku za najmanje 6 krajnjih korisnika.

Uvjeti za prijam u radni odnos:
– punoljetnost
– nezaposlena osoba prijavljena u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
– najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje

Prijavnom obrascu obvezno priložiti:
– životopis (uz obveznu naznaku kontakt telefona i vlastoručno potpisan životopis)
– presliku iskaznice (osobna ili boravišna)
– presliku dokaza o najvišoj razini obrazovanja
– osobe bez škole trebaju dostaviti vlastoručno potpisanu Izjavu da nemaju završenu osnovnu školu
– potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde mora biti nakon objave Javnog oglasa)
– ispis staža Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (e-knjižica)
ne stariji od dana objave oglasa

– vlastoručno potpisanu izjavu o pristanku na osposobljavanje (obrazac 2)

Podnositeljice prijave u obrascu 1 Prijava za radni odnos, obvezno označiti kojoj skupini pripada te prilaže odgovarajuću potvrdu nadležnog tijela o svom statusu (npr. za žene s invaliditetom, potvrda iz registra).
Obrazac 1 Prijava za radni odnos i obrazac 2 Izjava o pristanku na osposobljavanje se može preuzeti na web stranici www.udruzenje-baranja.hr .
Napomena: izabrane kandidatkinje koje imaju završenu osnovnu školu, odnosno srednjoškolsko obrazovanje obvezne su pohađati i završiti program osposobljavanja bez obzira na stupanj i smjer stručne spreme. Osposobljavanje će se provesti na početku provedbe
projekta, a početak rada se planira početkom svibnja 2021.
Isprava o školskoj spremi koja se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u Javnom oglasu.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Javnog oglasa ne smatra se prijavljenom kandidatkinjom po Javnom oglasu.

S kandidatkinjama koje ispunjavaju uvjete obavit će se intervju/razgovor za posao. Uspješne kandidatkinje će biti obavještene o terminu razgovora za posao.

Ako kandidatkinja ne pristupi po pozivu na intervju, smatrat će se da je povukla prijavu na oglas.

O ishodu izbora kandidatkinja koje ispunjavaju tražene uvjete podnositeljice prijava, bit će obaviještene u zakonskom roku.

Prijaviteljice Javnog oglasa su izričito suglasne da Udruženje „Baranja“ može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.
Udruženje „Baranja“ Lug zadržava pravo poništenja Javnog oglasa, bez posebnog objašnjenja.
Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici: Udruženje „Baranja“ Petefi Šandora 92 31328 Lug s naznakom “Povjerenstvo za zapošljavanja žena – „Susjedska pomoć u Baranji“, poštom ili osobno od 09,00 do 15,00 za vrijeme redovnog radnog vremena, zaključno sa 25.02.2021. do 13,00 sati.
Podnositeljica prijave na oglas sama snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave poštanskom pošiljkom.

Poslodavac

Poslodavac: Udruženje „Baranja“ Petefi Šandora 92 31328 Lug

Kontakt telefon: 750-891, 322-622

 

OBRAZAC 1 Prijava za radni odnos

OBRAZAC 2 Izjava za osposobljavanje

 

Print Friendly, PDF & Email