JAVNI POZIV za sufinanciranje troškova smještaja učenika srednjih škola u učeničkim domovima i privatnom smještaju

Na temelju članka 46. Statuta Općine Popovac („Službeni glasnik“ Općine Popovac br. 1/18) i Odluke o sufinanciranju troškova smještaja učenika srednjih škola u učeničkim domovima i privatnom smještaju općinski načelnik dana 21. rujna 2020. godine, raspisuje

JAVNI POZIV

za sufinanciranje troškova smještaja učenika srednjih škola u

učeničkim domovima i privatnom smještaju

  1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Raspisuje se javni poziv za dodjelu sufinanciranje troškova smještaja učenika srednjih škola u učeničkim domovima i privatnom smještaju.

  1. PRIHVATLJIVI KORISNICI

Prihvatljivi korisnici sufinanciranja iz točke I. javnog poziva su učenici srednjih škola – državljani Republike Hrvatske, s prebivalištem na području Općine Popovac.

Prihvatljivi troškovi:

Prihvatljivi troškovi koji se sufinanciraju su:

  • trošak smještaja u učeničkom domu

  • trošak privatnog smještaja

Iznos sufinanciranja: 

Općina će sufinancirati trošak smještaja u iznosu od 500,00 kuna mjesečno. Sredstva za sufinanciranje troškova smještaja osiguravaju se u proračunu Općine Popovac.

III. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Uz obrazac zahtjeva podnositelj zahtjeva prilaže slijedeću dokumentaciju:

  • preslika ugovora o najmu stana ili potvrda o boravištu na adresu privatnog smještaja ili preslika ugovora sa učeničkim domom

  • uvjerenje o prebivalištu učenika (ne starije od 6 mjeseci) ili preslika osobne učenika

  • preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva

  • potvrda o upisu u srednju školu za godinu u kojoj se podnosi zahtjev.

Popunjeni zahtjev uz potrebnu dokumentaciju dostavlja se na adresu: Općina Popovac, Vladimira Nazora 32, 31303 Popovac uz naznaku „Prijava na javni poziv za sufinanciranje troškova smještaja učenika u učeničkim domovima i privatnom smještaju“ ili osobno u prostorije Općine Popovac.

Rok za dostavu zahtjeva je 06. listopada 2020. godine.

KLASA: 602-03/20-01/01 Općinski načelnik

URBROJ: 2100/08-02/20-02

Popovac, 21. rujna 2020. godine

Zoran Kontak, dipl.oec, v.r

Print Friendly, PDF & Email