DODATNI JAVNI POZIV za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Općinu Popovac u 2023. godini

Temeljem članka 46. Statuta Općine Popovac (“Službeni glasnik Općine Popovac”, broj 1/20. i 3/21.), a u svezi s člankom 39. Zakona o elektroničkim medijima (“Narodne novine” broj 111/21. i 114/22.) i članka 1. Odluke o raspisivanju dodatnog Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini općinski načelnik Općine Popovac raspisuje

DODATNI JAVNI POZIV
za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija
od interesa za Općinu Popovac u 2023. godini

Predmet javnog poziva je javno prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini.

Sukladno odredbama Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“, broj 111/21, 114/22) elektronički mediji su audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije. Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa za Općinu Popovac koje su izdvojene u tematske cjeline ili pojedinačno. Pod programskim sadržajem ne podrazumijeva se elektronička publikacija (portal) u cijelosti.

Cilj dodjele financijskih sredstava je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Općinu Popovac.

Javni poziv – potpisano

Dokumentacija

 

 

Javni poziv za dodjelu stipendija za 2023./2024. godinu

Pozivaju se zainteresirani studenti koji imaju prebivalište na području Općine Popovac i koji ispunjavaju uvjete utvrđene ovim pozivom da podnesu prijave za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2023./2024.

Iznos stipendije iznosi 100,00 eura mjesečno.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti svi studenti sveučilišnih preddiplomskih studija, integriranih i stručnih studija i sveučilišnih diplomskih studija i specijalističkih diplomskih studija:
– sa prebivalištem  na području Općine Popovac,
– koji su državljani Republike Hrvatske,
– koji imaju status redovnog studenta,
– koji ne primaju stipendiju ili neku drugu novčanu potporu, – koji nemaju dugovanja po osnovi dospjelih novčanih potraživanja od strane Općine Popovac (odnosi se na sve članove obitelji).

Pravo podnošenja nemaju studenti koji ponavljaju godinu, koji su ostvarili pravo na stipendiju od Općine Popovac, a nisu izvršili ugovorne obveze i studenti koji ostvaruju stipendiranje iz drugih izvora.

Prijave se podnose u roku od 14 dana od objave ovog poziva na internetskim stranicama www.popovac.hr i oglasnoj ploči Općine Popovac, odnosno na najkasnije do 20. studenog 2023. godine pisanim putem u zatvorenoj omotnici na adresu Općina Popovac, Vladimira Nazora 32, 31303 Popovac, s naznakom „Poziv za dodjelu stipendija“, a moraju sadržavati:

  • zamolbu za dodjelu stipendije
  • uvjerenje o prebivalištu na području Općine Popovac (Policijska postaja Beli Manastir)
  • potvrdu o redovnom upisu studija u akademskoj godini 2023./2024.
  • izjavu da nije korisnik neke druge stipendije ili potpore za studiranje.

Dostava Odluke o dodjeli stipendija vrši se javnom objavom na internetskim stranicama Općine Popovac. Temeljem Odluke o dodjeli stipendija sklapa se Ugovor o stipendiranju kojim će se regulirati prava i obveze Općine Popovac i stipendiranog studenta.

Ostale informacije mogu se dobiti na telefon 031/728-126.

Originalni javni poziv pronađite ovdje.

Zoran Kontak, dipl.oec.
Popovac, 06. studenog 2023. godine

Javni poziv za sufinanciranje troškova smještaja učenika srednjih škola u učeničkim domovima i privatnom smještaju

Na temelju članka 46. Statuta Općine Popovac („Službeni glasnik“ Općine Popovac br. 1/20 i 3/21) i Odluke o sufinanciranju troškova smještaja učenika srednjih škola u učeničkim domovima i privatnom smještaju, općinski načelnik dana 03. studenog 2023. godine, raspisuje

JAVNI POZIV
za sufinanciranje troškova smještaja učenika srednjih škola u
učeničkim domovima i privatnom smještaju

I. PREDMET JAVNOG POZIVA
Raspisuje se javni poziv za dodjelu sufinanciranje troškova smještaja učenika srednjih škola u učeničkim domovima i privatnom smještaju.

II. PRIHVATLJIVI KORISNICI
Prihvatljivi korisnici sufinanciranja iz točke I. javnog poziva su učenici srednjih škola – državljani Republike Hrvatske, s prebivalištem na području Općine Popovac.

Prihvatljivi troškovi:
Prihvatljivi troškovi koji se sufinanciraju su:

  • trošak smještaja u učeničkom domu
  • trošak privatnog smještaja

Iznos sufinanciranja:
Općina će sufinancirati trošak smještaja u iznosu od 66,36 eura mjesečno. Sredstva za sufinanciranje troškova smještaja osiguravaju se u proračunu Općine Popovac.

III. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Uz obrazac zahtjeva podnositelj zahtjeva prilaže slijedeću dokumentaciju:

  • preslika ugovora o najmu stana ili potvrda o boravištu na adresu privatnog smještaja ili preslika ugovora sa učeničkim domom
  • uvjerenje o prebivalištu učenika (ne starije od 6 mjeseci) ili preslik osobne učenika
  • preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva
  • potvrda o upisu u srednju školu za godinu u kojoj se podnosi zahtjev.

Popunjeni zahtjev uz potrebnu dokumentaciju dostavlja se na adresu: Općina Popovac, Vladimira Nazora 32, 31303 Popovac uz naznaku „Prijava na javni poziv za sufinanciranje troškova smještaja učenika u učeničkim domovima i privatnom smještaju“ ili osobno u prostorije Općine Popovac.
Rok za dostavu zahtjeva je 17. studenog 2023. godine.

Poveznice na objavu i obrasci:
Javni poziv

Obrazac zahtjeva za sufinanciranje – srednjoškolci

Općinski načelnik
Zoran Kontak, dipl.oec