Javni poziv za sufinanciranje troškova priključenja na plinsku mrežu

JAVNI POZIV za dodjelu potpora iz Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove na području Općine Popovac za razdoblje od 2021. do 2024. godine,  za proračunsku 2022. godinu

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Raspisuje se javni poziv za dodjelu potpora iz Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove na području Općine Popovac za razdoblje od 2021. do 2024. godine, za provedbu slijedećih mjera u proračunskoj 2022. godini:

–  mjera 3. SUFINANCIRANJE PRIKLJUČENJA NA PLINSKU MREŽU

II. PRIHVATLJIVI KORISNICI

Prihvatljivi korisnici mjera iz točke I. javnog poziva su fizičke osobe – državljani Republike Hrvatske, s prebivalištem na području Općine Popovac.

Opširnije

Javni poziv za sufinanciranje troškova smještaja učenika srednjih škola u učeničkim domovima i privatnom smještaju

Na temelju članka 46. Statuta Općine Popovac („Službeni glasnik“ Općine Popovac br. 1/20. i 3/21.) i Odluke o sufinanciranju troškova smještaja učenika srednjih škola u učeničkim domovima i privatnom smještaju, općinski načelnik dana 26. rujna 2022. godine, raspisuje

JAVNI POZIV
za sufinanciranje troškova smještaja učenika srednjih škola u
učeničkim domovima i privatnom smještaju

I. PREDMET JAVNOG POZIVA
Raspisuje se javni poziv za dodjelu sufinanciranje troškova smještaja učenika srednjih škola u učeničkim domovima i privatnom smještaju.

II. PRIHVATLJIVI KORISNICI
Prihvatljivi korisnici sufinanciranja iz točke I. javnog poziva su učenici srednjih škola – državljani Republike Hrvatske, s prebivalištem na području Općine Popovac. Opširnije

Javni poziv za sufinanciranje troškova smještaja studenata u studentskim domovima i privatnom smještaju

Na temelju članka 46. Statuta Općine Popovac („Službeni glasnik“ Općine Popovac br. 1/20. i 3/21.) i Odluke o sufinanciranju troškova smještaja studenata u studenskim domovima i privatnom smještaju („Službeni glasnik“ Općine Popovac br. 6/18.) općinski načelnik dana 26. rujna 2022. godine, raspisuje

JAVNI POZIV
za sufinanciranje troškova smještaja
studenata u studentskim domovima i privatnom smještaju

I. PREDMET JAVNOG POZIVA
Raspisuje se javni poziv za dodjelu sufinanciranje troškova smještaja studenata u studentskim domovima i privatnom smještaju.

II. PRIHVATLJIVI KORISNICI
Prihvatljivi korisnici sufinanciranja iz točke I. javnog poziva su redoviti studenti – državljani Republike Hrvatske, s prebivalištem na području Općine Popovac. Opširnije

Javni poziv za dodjelu stipendija za 2022./2023. godinu

Pozivaju se zainteresirani studenti koji imaju prebivalište na području Općine Popovac i koji ispunjavaju uvjete utvrđene ovim pozivom da podnesu prijave za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2022./2023.

Iznos stipendije iznosi 500,00 kuna mjesečno.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti svi studenti sveučilišnih preddiplomskih studija, integriranih i stručnih studija i sveučilišnih diplomskih studija i specijalističkih diplomskih studija:
– sa prebivalištem  na području Općine Popovac,
– koji su državljani Republike Hrvatske,
– koji imaju status redovnog studenta,
– koji ne primaju stipendiju ili neku drugu novčanu potporu, – koji nemaju dugovanja po osnovi dospjelih novčanih potraživanja od strane Općine Popovac (odnosi se na sve članove obitelji).

Pravo podnošenja nemaju studenti koji ponavljaju godinu, koji su ostvarili pravo na stipendiju od Općine Popovac, a nisu izvršili ugovorne obveze i studenti koji ostvaruju stipendiranje iz drugih izvora.

Prijave se podnose u roku od 30 dana od objave ovog poziva na internetskim stranicama www.popovac.hr i oglasnoj ploči Općine Popovac, odnosno na najkasnije do 20. listopada 2022. godine pisanim putem u zatvorenoj omotnici na adresu Općina Popovac, Vladimira Nazora 32, 31303 Popovac, s naznakom „Poziv za dodjelu stipendija“, a moraju sadržavati:

  • zamolbu za dodjelu stipendije
  • uvjerenje o prebivalištu na području Općine Popovac (Policijska postaja Beli Manastir)
  • potvrdu o redovnom upisu studija u akademskoj godini 2022./2023.
  • izjavu da nije korisnik neke druge stipendije ili potpore za studiranje.

Dostava Odluke o dodjeli stipendija vrši se javnom objavom na internetskim stranicama Općine Popovac. Temeljem Odluke o dodjeli stipendija sklapa se Ugovor o stipendiranju kojim će se regulirati prava i obveze Općine Popovac i stipendiranog studenta.

Ostale informacije mogu se dobiti na telefon 031/728-123.

Original javni poziv – ovdje.

Obavijest – poziv korisnicima zajamčene minimalne naknade u svezi ostvarivanja prava na troškove stanovanja

 

Obavještavamo korisnike zajamčene minimalne naknade da je stupanjem na snagu novog Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22) došlo do promjena, između ostaloga i u dijelu dodjele naknade za troškove stanovanja.

Novim Zakonom pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaju se korisnicima zajamčene minimalne naknade, osim beskućniku koji se nalazi u prenoćištu, prihvatilištu ili mu je priznata usluga smještaja u organiziranom stanovanju, žrtvi nasilja u obitelji i žrtvi trgovanja ljudima kojoj je priznata usluga smještaja u kriznim situacijama.

Troškovi stanovanja po Zakonu odnose se na:
– Najamninu
– Komunalnu naknadu
– Troškove grijanja – grijanje na drva
– Vodu i odvodnju
– Radovi na povećanju energetske učinkovitosti zgrade.

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se u visini 30 % iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu, odnosno kućanstvu.
Ako su troškovi stanovanja manji od 30 % iznosa zajamčene minimalne naknade, pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se u iznosu stvarnih troškova stanovanja.
Trošak grijanja, kao dio naknade stanovanje isplaćuje se korisnicima koji se griju na drva mjesečno u sklopu naknade za troškove stanovanja.

Ovim putem POZIVAMO sve korisnike zajamčene minimalne naknade na podnošenje zahtjeva za troškove stanovanja sukladno odredbama novog Zakona, koji od ove godine uključuju i troškove grijanja (zahtjev podnose i dosadašnji korisnici naknade za stanovanje).

Obrazac zahtjeva možete podići u prostorijama Općine ili na web stranici Općine Popovac.

Uz zahtjev se obavezno dostavlja:
1. Preslika osobnih iskaznica – za sve članove obitelji koji je imaju.
2. Preslike rodnih listova za djecu ukoliko ne posjeduju osobne iskaznice;
3. Preslika rješenja Centra za socijalnu skrb o priznatom pravu na zajamčenu minimalnu naknadu;
4. Potvrdu Centra za socijalnu skrb ili zadnji odrezak o primitku zajamčene minimalne naknade primljene u prethodnom ili mjesecu podnošenja zahtjeva;
5. Presliku računa za vodu i odvodnju,
6. Presliku ugovora o najmu ukoliko je podnositelj u najmu stana i dokaza o uplati najamnine koji glasi na podnositelja ili člana kućanstva;
7. Preslika računa za ogrjev ili drugi dokaz (izjava svjedoka), izjava na zahtjev / zapisnik i sl.
8. Preslika računa za radove i materijal povećanju energetske učinkovitosti zgrade (po potrebi i drugi dokazi)
9. Presliku žiro-računa

Obrazac zahtjeva

Opširnije