Obavijest – poziv korisnicima zajamčene minimalne naknade u svezi ostvarivanja prava na troškove stanovanja

 

Obavještavamo korisnike zajamčene minimalne naknade da je stupanjem na snagu novog Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22) došlo do promjena, između ostaloga i u dijelu dodjele naknade za troškove stanovanja.

Novim Zakonom pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaju se korisnicima zajamčene minimalne naknade, osim beskućniku koji se nalazi u prenoćištu, prihvatilištu ili mu je priznata usluga smještaja u organiziranom stanovanju, žrtvi nasilja u obitelji i žrtvi trgovanja ljudima kojoj je priznata usluga smještaja u kriznim situacijama.

Troškovi stanovanja po Zakonu odnose se na:
– Najamninu
– Komunalnu naknadu
– Troškove grijanja – grijanje na drva
– Vodu i odvodnju
– Radovi na povećanju energetske učinkovitosti zgrade.

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se u visini 30 % iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu, odnosno kućanstvu.
Ako su troškovi stanovanja manji od 30 % iznosa zajamčene minimalne naknade, pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se u iznosu stvarnih troškova stanovanja.
Trošak grijanja, kao dio naknade stanovanje isplaćuje se korisnicima koji se griju na drva mjesečno u sklopu naknade za troškove stanovanja.

Ovim putem POZIVAMO sve korisnike zajamčene minimalne naknade na podnošenje zahtjeva za troškove stanovanja sukladno odredbama novog Zakona, koji od ove godine uključuju i troškove grijanja (zahtjev podnose i dosadašnji korisnici naknade za stanovanje).

Obrazac zahtjeva možete podići u prostorijama Općine ili na web stranici Općine Popovac.

Uz zahtjev se obavezno dostavlja:
1. Preslika osobnih iskaznica – za sve članove obitelji koji je imaju.
2. Preslike rodnih listova za djecu ukoliko ne posjeduju osobne iskaznice;
3. Preslika rješenja Centra za socijalnu skrb o priznatom pravu na zajamčenu minimalnu naknadu;
4. Potvrdu Centra za socijalnu skrb ili zadnji odrezak o primitku zajamčene minimalne naknade primljene u prethodnom ili mjesecu podnošenja zahtjeva;
5. Presliku računa za vodu i odvodnju,
6. Presliku ugovora o najmu ukoliko je podnositelj u najmu stana i dokaza o uplati najamnine koji glasi na podnositelja ili člana kućanstva;
7. Preslika računa za ogrjev ili drugi dokaz (izjava svjedoka), izjava na zahtjev / zapisnik i sl.
8. Preslika računa za radove i materijal povećanju energetske učinkovitosti zgrade (po potrebi i drugi dokazi)
9. Presliku žiro-računa

Obrazac zahtjeva

Opširnije

Obavijest o mogućnosti iskaza za POS-ove stanove

Zakonom o društveno poticajnoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12 ,7/13, 26/15, 57/18, 66/19 i 58/21) uređuje se sustavno organizirana stanogradnja poticana javnim sredstvima, radi zadovoljavanja stambenih potreba i poboljšanja kvalitete stanovanja što šireg kruga građana, kao i unaprjeđivanje graditeljstva putem POS-a.

Nadležno tijelo za provedbu je Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, koja putem i suradnji s općinama provodi anketu o zainteresiranosti građana za rješavanje stambenih pitanja putem Programa POS-a (novoizgrađeni stanovi s rokom otplate od 30 god. +1 god. počeka, bez jamaca, s cijenom korisne površine cca 1.350 Eura/m2, s prosječnom kamatnom stopom oko 2% godišnje).

Ukoliko na području Općine Popovac ima zainteresiranih mještana za rješavanje svog stambenog pitanja putem POS-ovih stanova pozivamo Vas da do 20.studenog 2022. iskažete svoj interes popunjavajući Anketni upitnik i do navedenog roka dostavite isti u Općinu Popovac (upitnik je moguće podići i u Općini).

Općina Popovac će objediniti sve ankete i iste dostaviti Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama iskazujući tako interes za gradnju POS-ovih stanova na području Općine.

Za dodatno stojimo na raspolaganju.

ANKETNI-UPITNIK za kupnju POS stana

Poziv – obavijest za prijavu šteta od prirodne nepogode suše

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA POPOVAC
KLASA: 320-03/22-01/5
URBROJ: 2158-32-02/22-5
Popovac, 05.09.2022.

O B A V I J E S T

Obavještavaju se poljoprivredna gospodarstva, pravne i fizičke osobe koje su pretrpjele štetu djelovanjem nepovoljnih vremenskih uvjeta – suše na području Općine Popovac, da je Župan Osječko-baranjske županije dana 05.09.2022. proglasio prirodnu nepogodu sušu.

Obavještavamo sve osobe (fizičke i pravne) koje imaju oštećenja na poljoprivrednoj proizvodnji, višegodišnjim nasadima, šumama, ribi uzrokovanu nepovoljnim vremenskim uvjetima – sušom da svoju štetu mogu prijaviti Općinskom povjerenstvu za procjenu šteta Općine Popovac.

Prijava štete se dostavlja u Jedinstveni upravni odjel Općine Popovac svakim radnim danom u vremenu od 8,00 do 14,00 sati

i to zaključno do 13. rujna 2022. (naknadna prijava nije moguća).

Uz prijavu štete je potrebno dostaviti dokaz o vlasništvu ili korištenju (presliku tablice upisnika s jasno označenim arkod brojevima – česticama i kulturama na kojima se nalazi šteta, fotografije učinjene štete ako se posjeduje i sl.), priloženu izjavu, te presliku žiro-računa.

Obrazac za prijavu štete PN možete dobiti u Općini Popovac ili na web stranici www.popovac.hr.

Ovjerenu prijavu možete dostaviti osobno, poštom, e-mailom (uz naknadu dostavu poštom).

Za sve informacije možete se obratiti na telefon Jedinstvenog upravnog odjela 098 349921.

OPĆINA POPOVAC

Javni Poziv za dostavu dokumentacije u projektu “Ublažavanje siromaštva u Slavoniji i Dalmaciji”

Kršćanska humanitarna udruga „Putevi milosti“ i Općina Popovac kao partner udruge Putevi Milosti provode projekt „Ublažavanje siromaštva u Slavoniji i Dalmaciji.“ Molimo mještane Općine Popovac koji ispunjavaju uvjete ovog Poziva, da dostave potrebnu dokumentaciju sukladno pozivu do 15. rujna 2022. godine. Svi korisnici će biti  pravodobno obavješteni o podjeli paketa pomoći od strane udruge Putevi Milosti.

Uvjeti za sudjelovanje u projektu

Zamolba za pomoć

Izjava o dobrovoljnom pristanku korištenja osobnih podataka